โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
icon category
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ดำเนินการตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ แล้วน้อมนำมาปฏิบัติ เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ รวมทั้งนำข้อมูลผลการดำเนินงานไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขยายผลการดำเนินงานและถ่ายทอดแนวคิดในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมุ่งไปสู่วิถีแห่งการพัฒนายั่งยืน (Sustainability)
อ่านต่อ
คลังความรู้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
icon category
คลังความรู้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นทรัพยากรทางปัญญาทั้งของภายในองค์กรจากบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแหล่งความรู้ภายนอกองค์กรผ่านกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลงานจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงผลงาน และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป
อ่านต่อ
พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า
icon category
พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า
แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันทรงคุณค่าของชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ สถาปัตยกรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นไทยร่วมสมัยอย่างเหมาะสมในมิติต่าง ๆ
อ่านต่อ
ห้องสมุดดิจิทัลอัตโนมัติ
icon category
ห้องสมุดดิจิทัลอัตโนมัติ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งรวมบริการความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบดิจิตอลที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และมัลติมิเดียลต่าง ๆ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกอยู่ในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นี้
อ่านต่อ
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (MNRE MOOC)
icon category
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (MNRE MOOC)
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิดกว้าง (MNRE MOOC) คือ ระบบการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ในรายวิชาและหลักสูตรต่าง ๆ ที่ผู้เรียนมีความสนใจได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ในการศึกษาหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง โดยผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำได้ มีหนังสือออนไลน์ให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม มีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ฝึกทดสอบ และมี Certificate รับรองผลการเรียนในแต่ละรายวิชาให้กับผู้เรียน
เข้าชม
ระบบพัฒนาบุคลากร (MNRE SMART)
icon category
ระบบพัฒนาบุคลากร (MNRE SMART)
ระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้เป็นระบบเดียวกัน มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบันพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เข้าชม
ทส. ใกล้คุณ
icon category
ทส. ใกล้คุณ
แหล่งรวบรวมหน่วยบริการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ
ประเด็นร้อน
รวบรวมบทความประเด็นร้อนขององค์กร